Rok 1945

Wojska radzieckie (6 Korpus Zmechanizowany Gwardii pod dowództwem płk. W.Orłowa) wkroczyły do Gassen 13 lutego, nie napotkały większego oporu ze strony wojsk i ludności niemieckiej, a w maju 1945 roku do Gassen wkroczył 33 Pułku  Altyrerii Lekkiej, dowódcą  był ppłk. Krupczatniow. Wojsko zajęło budynki przy ul. Ogrodowej, Polnej, Waryńskiego, Okrzei, Powstańców Warszawskich i Kolejowej.


Ze wspomnień byłych mieszkańców Gassen z publikacji "Gassener Nachrichten".
Helga Winkemann z domu Pfuhl: "13.02.1945 o godzinie 13:30 w mieście pojawiły się czołgi Armii Czerwonej. Zaledwie kilka minut wcześniej pracujący w Urzędzie byli zapewniani przez członków Waffen-SS, że za chwilę pojawią się tu niemieckie oddziały i nie będzie się czego bać. Chwilę później ci sami zapewniający o przyjeździe Niemców uciekali na oślep z miasta zaparkowanymi przy "Grubej Lipie" samochodami lub pieszo na oślep przez ogrody z miasta. W tej chwili zdaliśmy sobie sprawę, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie, porzuceni. Od teraz nastał czas przerażenia i strachu, zwłaszcza dla młodych dziewcząt, który trwał ćwierć roku do czasu opuszczenia miasta przez Rosjan. Przez pierwsze dni chowałyśmy się w piwnicach.  Mężczyźni zatrudnieni w administracji lub należący do niemieckich organizacji, zostali aresztowani i przetrzymywani w piwnicy budynku przy ul. Pfarrstrasse. Gdzie byli przesłuchiwani i bici, ci co przeżyli zostali wywiezieni do obozów pracy w głąb Związku Radzieckiego, gdzie pomarli. Rosjanie mogli z nami robić co chcieli. W takich warunkach mieszkaliśmy prawie 17 miesięcy, czując się obcymi we własnym mieście. Nadal mieliśmy nadzieję, że coś się zmieni na lepsze. 23 czerwca 1946 nadzieja prysła, zostaliśmy wypędzeni z naszych domów, zmuszeni do opuszania miasta…”


Zniszczone budynki w Gassen 1945W czerwcu 1945 Starostwo Powiatowe w Żurawiu (obecna nazwa Żary) mianowało Burmistrzem Miasta Gocławia (obecnie Jasień) - Grolewskiego Stanisława. Wojsko od przez rok od czerwcu 1945 do czerwca 1946 mieszkało w Gassen/Gocław, zajmując się osiedlaniem przybywających „nowych mieszkańców” – przymusowo wysiedlanych mieszkańców z terenów dawnych Kresów, oraz wysiedlaniem dawnych mieszkańców Gassen. Pamiętać trzeba, że znaczna część przymusowo przesiedlonych "Kresowian" osiedlonych w Gassen i okolicznych wioskach liczyła, że są tutaj na jakiś czas, że uda się wrócić na ziemie rodzinne Wlieńszczyzny, Lwowa, Bitkowa, Tarnopola itd.
Siedziba Zarządu Miasta Gocławia były w pomieszczeniach budynku przy ul.Bocznej.

Gassen – Gocław został w małym stopniu zniszczony przez lotnictwo.  Zniszczono domy przy ul. Lubskiej, XX-Lecia, Waryńskiego łącznie 15 budynków mieszkalnych. Cześć budynków zostało rozebranych „na cegłę” w latach późniejszych m.in. w ramach akcji odbudowy Warszawy.rok 1945 - zniszczony budynek przy obecnej ul.Lubskiej, Jasień

W obrębie miasta Gassen mosty nie zostały zniszczone.

W lutym w mieście zmarło kilku radzieckich żołnierzy (z opowiadań wynika, że doszło do strzelaniny „po pijaku” – co nie jest nieprawdopodobne). W maju dla ich upamiętnienia postawiono pomnik przy wejściu do cmentarza. Pomnik murowany ceglany wysokości 7 metrów z płytami z obu stron z napisem – tłumaczenie fonetycznie „Gierojom Wielikoj otieczestwiennoj wojny 1941-1945 Wiecznaja Sława Gierojom Powszim w Bojach za Swobodu i niezawisimośt naszej”. Obecnie pomnik rozebrany.

Dany pomnik na cmentarzu w Jasieniu - rozebrany.Żołnierzy pochowano na cmentarzu po lewej i prawej stronie przy wejściu. Łącznie do dziś znajduje się na nim 5 mogił wojskowych, jedna mogiła indywidualna i 4 zbiorowe - obecnie dwa nagrobki. Grób pojedynczy z desek tablica pod szkłem z fotografią i z napisem w języku rosyjskim:  Kapitan Gwardi Kaczurow Iwan syn Iwana ur. 10.03.1923 roku zmarł 31.03.1946.  Dziś upamiętnieni są tablicami z błędnie oznaczeniem WP – Wojsko Polskie.

Rozpoczęto przydzielanie mieszkań, budynków nowym mieszkańcom.

I tak np. Hotel w Rynku nr 22 otrzymał p.Wtorkowski (Władysław Wtorkowski najemca hotelu „POLONIA” przy ul. Generała Świerczewskiego nr 19), który niezbyt wywiązywał się z płaceniem „czynszu” dla miasta, za niezapłaconą dzierżawę zabrano mu pianino, bilard i inne instrumenty do Domu Kultury (16.08.1948)

W mieście zastane wodociągi miejskie i rozdzielnia gazu nie były zdatne do eksploatacji. Światło produkowano w fabryce mebli przy ul.Lubskiej 36. Zasilało ono jedynie budynki administracyjne i wojskowe.

Lokomotywa opalana drzewem poruszała agregat świetlny.

Powołano Państwowy Urząd Repatriacyjny jego kierownikiem został Roman Fajek.

Rozkaz nr 1 z dnia 01.03.1945 Zakład ogrodniczy Karola Milde przejęto 21.07.1945. Większość ówczesnych wydawanych ogólników i zaradzeni przez władze miejskie pisane były na odwrocie niemieckich blankietów bankowych lub rachunkach.

W marcu 1945 roku z funduszy zebranych przez mieszkańców miasta zakupiono sztandar dla 33 Pułku Altyrerii Lekkiej, jego przekazanie dla wojska odbyło się  na pl. Mariana Buczka. W czerwcu 1946 wojsko zostało przeniesione do Żar.

W sali Domu Żołnierza przy placu 15-go grudnia nr 4 odbywały się występy artystyczne, powstał też klub sportowy, który rozegrał kilka meczy na stadionie przy ul.Żurawskiej (obecnie Żarskiej). Życie kulturalne w mieście było związane z wojskiem.

Pod koniec maja Dyrekcja Kolei Państwowych we Wrocławiu delegowała grupę kolejarzy, do Jasienia.

Przy ul.1-go Maja nr 3 uruchomiono punkt felczerski, kierownikiem był Modzelewski Kazimierz.

Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Administracyjny Polskiego Śląska St.Piaskowski polecił (pismo Zarow 18.06.1945) uruchomić młockarnie zboża przy obwodach.

18.06.1945 roku nakazano w każdym obwodzie wybrać jeden majątek ziemski – gospodarstwo – na wzorcowy i ośrodek hodowli o powierzchni 300 – 400 ha.

W piśmie z 3.08.1945 burmistrz St.Grodlewski informuje Starostwo Powiatowe w Zorawiu, że w Gassen nie mam majątków nadających się na  wzorowe gospodarstwa i ośrodki hodowli. W czerwcu 1945 rozpoczęto spisy majątku poniemeickiego.

Poniemieckie gospodarstwa rolne poniżej 100ha są pod administracją Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych (zarządzenie 05.06.1945) do czasu przejęcia ich przez gospodarzy.

Rozpoczęto spisywanie Niemców, tworząc tzw. listy Niemców. Zachowało się z 27.06.1945 pismo Burmistrza miasta Gassen o liście Niemców znajdujących się w mieście celem wydania im przepustek. Bez przepustek zatrzymani Niemcy byli natychmiast wysiedlani.
W lipcu utworzono pierwszy posterunek Milicji Obywatelskiej miał swoja siedzibę przy pl.Wolności nr 11. Komendantem mianowano Pacanowskiego Juliana. Powołano również Rezerwę Milicji Obywatelskiej.

Spis policjantów miasta Gassen z 18.07.1945: Kołodziej Józef, Mazurek Paweł, Miky Jan,Dudkowiak Edward, Krauss Wilhelm.
W mieście dochodziło do rozbojów i grabieży, często rozkradano i wywożono co zastano w opuszczonych zakładach i domach.
15.07.1945 przybyło 10-ciu Polaków jako osadnicy, były to rodzina Joachimowicz, Kalinowskich, Paluch Jan.
W piśmie Burmistrza z 22.07.1945 zapisano, że w Gassen jest zniszczonych 15 budynków. Zakłady przemysłowe są w dobrym stanie, działają dwa młyny wodne, jeden tartak, jedna fabryka mebli, jedna drukarnia i księgarnia, zakład wodociągów miejskich.
Zniszczone przez wywiezienie maszyn: młyn elektryczny, 2 tartaki, 1 fabryka maszyn rolniczych, 1 fabryka budowy młynów, 1 gazownia miejska.

Znajduje się 1 kościół ewangelicki, szkoła powszechna, a jedna szkoła jest zniszczona.
Ul. Somerfelderstr 37 jest przedsiębiorstwo budowlane  firmy Maks Schlachte
Ul. Somerfelderstr 38 jest przedsiębiorstwo budowlane  firmy Paul Pfeifer zajęte przez wojsko 25.07.1945

Zarządzeniem Pełnomocnika Rządu Alojzyego Krela zarządzono uruchomienie urzędu Pośrednictwa Pracy i Stacje Opieki Społecznej  (Żary 3.08.1945).
Stacje Opieki Społecznej uruchomiono w Rynku nr 10 obok zarządu Miejskiego. Był też on domem noclegowym dla powracających z Niemiec. Do 14.08.1945 w Jasieniu osiedlono 20 rodzin wojskowych i 12 cywilnych. Utworzono w mieście Kancelarię i Biuro Meldunkowe, Pośrednictwo Pracy, Dział Rolny, Opiekę Społeczną, Urząd Mieszkaniowy, Dział Osiedleńczy, Referat Aprowizji i Handlu. 24.08.1945 w Budziechowie osiedlono 14 rodzin. Konie i krowy przydzielano jedynie osadnikom wojskowym a nie cywilnym. Odbyła się pierwsza msza polowa przy ul. Przemysłowej za wiaduktem, nabożeństwo odprawił kapelan wojskowy. W drugiej połowie 1945 roku utworzono Ochotnicza Straż Pożarną. Jej komendantem został Masalski Antoni. W 3 kwartale 1945 zaczęli przybywać do miasta osadnicy wojskowi zdemobilizowani, oraz żołnierze I-Armii Wojska Polskiego.  Uruchomiono tartak przy ul. Żurawskiej ( Żarskiej). Kierownikiem został Apstuła Edward. Utworzono pierwszą spółdzielnie branży spożywczej PSS „SPOŁEM” przy pl.Wolności nr 8. Otworzono sklep którego kierownikiem był Kazimierz Stępniak. W mieście  przy dawnej ul.Staftstrasse nr 7 znajduje się Sierociniec dla dzieci założony przez Losinger-Stift w 1882 roku. Jest zdewastowany, a przed wojną spotykali się tu Hitlerjugend. Na liście osadników miasta Gassen z dnia 28.08.1945 roku są 51 nazwiska, głównie osiedlanych  na ul. I Brygady, Kościuszki, Kolejowej, Głównej, Szerokiej, Żurawiej, Pl. Wolności, Ogrodowej, Granicznej, Paderewskiego i Kościuszki.
Pracownicy pierwszego magistratu w Gocław z Burmistrzem
28.08.1945 nazwę Gassen na dokumentach urzędowych zastąpiono nazwą Gocław. Nie mając na maszynach do pisania litery „Ł” często nazwę te pisano jako Goclaw.
1 września 1945 w Jasieniu były 34 ulice, 1 kościół, 1 szkoła powszechna, 4 fabryki, 1 cegielnia, 3 tartaki, 3 młyny, 419 domów mieszkalnych, 18 baraków z płyty cementowej i 6 baraków drewnianych. Ul. Główna 1 właściciel domu A.Prischman

lp

Młyn

Właściciel

ulica

1

Wodny

Karl Schulz

Zorawska 24

2

Wodny

Karl Moritz

Zorawska 22

3

Elektryczny

Erich Tepper

Młynarska

Znajdowały się 13 – sklepów kolonialnych, 7 – rzeźni, 11 piekarni

 1. Kościuszki 30
 2. Główna 44
 3. Zorawia 54
 4. ul, Kościuszki 21
 5. I Brygady 17
 6. Plac Wolności 14
 7. Plac Wolności 15
 8. Główna 39
 9. Drzymały 1
 10. Plac Wolności 1
 11. Kolejowa 13

03.09.1945 otwarto Szkołę Powszechną przy ul.Kościuszki 23. Do szkoły zapisało się 11 uczniów z rodzin wojskowych. Kierownikiem szkoły była Pani Feliniak, a wychowawczynią Nochowska Wanda.
12.09.1945 roku utworzono w dawnej remizie straż pożarną.
Miała na wyposażeniu:
4 sikawki kołowe ręczne
1 wóz kołowy do drabin
2 zwijadła kołowe do węży
2 rozdzielacze do wody
9 węży gumowych
1 dużą drabinę drewnianą, 3 średnie i 2 małe
2 bosaki duże, 3 średnie
2 wiadra i 1 nosze
W straży pracuje 11 Polaków i 1 Niemiec, naczelnikiem straży został Massalski Edward.

15.09.1945 Burmistrz St.Grolewski zlecił Ob. Janowi Kocotowi wykonanie pieczęci miejskich. Jedną okrągłą z napisem „ Zarząd Miejski m.Gassen”. Cztery pieczątki „ Zarząd Miejski m.Gocław”. Jedną okrągłą „ Zarząd Gminy Grunhölzel”. Jedną „ Zarząd Miejski m.Gocław”

17.09.1945 sporządzono spis radnych miasta Gocław, 12 osób wszyscy są członkami partii P.P.S.
30.09.1945 w Referacie Pośrednictwa Pracy miast Gocław zarejestrowanych jest 222 Niemców i 6 Polaków szukających pracy.
8.10.1945 roku miasto Gocław zameldowane ma 233 osoby.
W Urzędzie Miasta Gocław w październiku 1945 roku pracuje 13 osób z burmistrzem St.Grolewskim
Listopad 1945 w mieście jest 10 radioodbiorników.

 1945 - przyjazdy wysiedlanych Polaków z terenów Kresowych   mieszkańcy opuszczający Gassen

 

Rok 1946

Z początkiem roku wybrano Miejską Radę Narodową w skład której weszło 24 radnych. W styczniu z polecenia Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Wrocławiu otwarta została pierwsza placówka poczty przy ul.Szerokiej. Jej naczelnikiem został Strzelecki Stanisław, a listonoszem Lewicki Zygmunt. Do czasu otwarcia poczty cała korespondencja była gromadzona w Urzędzie i gońcem wysyłana do Żar.

Szkołę przeniesiono do budynku przy pl. M.Buczka. Kierownikiem szkoły została Rogala Julia.

Uruchomiono cegielnię nr 1 – kierownik Karol Markowiak, i nr 2 – kierownik  Apolinary Kujawiak.

18.01.1946 przekazano księdzu do dyspozycji plebanie i ogród, 3 morgi łąki i 1 morgę ziemi ornej.

Dopiero w 1948 przekazano Kościół.

W mieście działają 3 rzeźnie, fabryka sera i handel hurtowy „Kuntze” ( ul. Szeroka 22)

06.08.1946 do miasta przybyło 178 Niemców w tym kobiety i dzieci.

Niemcy mieli obowiązek pracowania, bo wśród nich było wielu dawnych pracowników fabryk i zakładów Gassen. Często odmawiali podjęcia pracy. 15.11.1946 Niemkę Ellenbeck Marie ukarano 3 dniowym aresztem. Wymieniona będzie pracować cały dzień w mieście za opłatą, natomiast wieczorem każdorazowo o godz. 19.00 będzie meldować się w celu odbycia kary, która trwać będzie do godz. 6-tej rano. Nakaz taki podpisał burmistrz R.Fajek.

22.11.1946 wysiedlono z Gaseen/Gocław 81 Niemców

Zachowało się pismo z 10.12.1946 do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa napisane przez Burmistrza R.Fajek skierowana sprawę przeciw Kierowniczce Szkoły Powszechnej.

Protokół z 4 grudnia 1946 roku za pobicie dzieci gumową pałką. Protokół Zarządu Miejskiego m.Gocławia

W dniu 3 grudnia podczas przerwy w szkole dzieci malowały się kredą i zanieczyszczały klasę piątą wtenczas kierowniczka ze szkoły Ob. Rogalowna Julja zawołała moje dziecko lat 11 do kancelarii i nie mając dowodu, że moje dziecko rzeczywiście brało udział w tym zanieczyszczeniu, zbiła dziecko pałką gumową po obu nogach tak, że dziecko ma szereg pręgów i musiało iść zaraz do lekarza bo strasznie nogi były obite,  na dowód czego przedkładam świadectwo lekarskie i oświadczam ze dziecko leży chore i nie może wstać.  Podobnych pism do zarządu było więcej.

Podobne wspomnienia o traktowaniu uczniów w szkole zachowało się we wspomnienia mieszkańców Jasienia do dnia dzisiejszego, i co czasem w rozmowach są przytaczane „dawne czasy traktowania uczniów”.
W mieście mieszka 1180 Polaków. 
Uruchomiono Zakład Ceramiki Budowlanej, który do 1955 był najwiekszym zakłądem produkcyjnym w mieście (cegielnia). W grudniu 1946 uruchomiono Zakłąd Przemysłu Drzewnego w obiektach przy ul. Kościejnej 25 (tartak).
Uruchomiono pierwszy sklep spożywczy PSS "Społem".

 

Rok 1947
01.03.1947 miasto Gocław zostało przemianowane na miasto Jasień. Przy ul. Kościuszki nr 22 utworzono przedszkole. Ze względu na przejście Burmistrza Grolewskiego na Burmistrza do Żar jego miejsce zajął Fajek Roman. W lipcu przeniesiono z 1-go Maja na ul. Ogrodową nr 15 ośrodek zdrowia. Kierownikiem była lekarz med. Gertruda Gromek. 21.12.1947 utworzono Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopską".

 

Rok 1948
Ze środków przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Żarach Zarząd Miejski rozpoczął prace adaptacyjne w budynku ośrodka zdrowia i izby porodowej przy ul.Okrzei nr 17. W kwietniu adaptowano budynek przy ul.Okrzei nr 16 na szkołę. 1-go maja została otwarta Biblioteka Publiczna w Domu Ludowym przy ul.Strzeleckiej. Kieronikiem został płk. Piekarski. Masarnie i piekarnie przekazano dla Gminnej Spółdzielni. 26.01.1948 w Jasieniu pozostało 17 Niemców

 

Rok 1949
Remont budynku przy ul. Okrzei nr 18 na przedszkole. Rozpoczęto odbudowę wodociągów miejskich, otrzymano półtora miliona złotych ze Starostwa w Żarach, pracę zlecono dla Przedsiębiorstwa Państwowego w Świdnicy. Pierwsze prace wykonano na stacji pomp. Straż pożarna otrzymała pierwszą motopompę. Powstało kino „ESTRADA”.

 

Rok 1950
Na podstawie ustawy z dnia 20.03.1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej na pierwszej sesji MRN 25 czerwca 1950 w sali Domu Ludowego dokonano wyboru prezydium i składu rady. W czerwcu oddano do eksploatacji wodociągi miejskie. Komendantem policji Marciniak Marian. Uruchomiono Państwowy Dom Młodzieży.
W mieście mieszka 1546 mieszkańców.

 

Rok 1951
Uruchomiono swa sklepy – spożywczy i tekstylny przy ul. Świerczewskiego 3 i 4. Przystąpiono do zabezpieczania obiektów po fabryce „Flothera”, które przeznaczono na magazyny państwowych zakładów zbożowych.

 

Rok 1952
Część magazynów Państwowych Zakładów Zbożowych przy ul. Przemysłowej oddano dla Centralnych Magazynów arty. Elektrycznych – kier. Chromiak Eugeniusz.


Rok 1953
Powstała Spółdzielnia Produkcyjna w Jasieniu posiadała ok. 100 h. Ziemi


Rok 1954
Powstaje przedsiębiorstwo Handlu i Usług „Techmazbyt” w Warszawie baza magazynowa w Jasieniu pierwotnie pod nazwą „ELMET”.


Rok 1955
W maju utworzono przystanek PKS przy pl.Wolności. 01.01.1955 w związku z nowym podziałem administracyjnym miasto Jasień przyłączono do nowopowstałego powiatu Lubsko.

Rok 1956
Uruchomiono Fabrykę Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Jasieniu 12.07.1956, na terenie byłego zakładu Th.Flothera. Przewodniczącym został Henryk Piątkowski.


Rok 1957
Przy placu 15-go Grudnia odbyły się dożynki międzygrodzkie. Rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ul.Konopnickiej.


Rok 1958
Uruchomiono Przedsiębiorstwo „Las” jako punkt skupów owoców leśnych.Powstaje Koło Krajoznawczo - Turystyczne "Włóczęga" przy FMB "ZREMB" 


Rok 1959
W drugim półroczu zakończono budowę szkoły nr 2 przy ul.Konopnickiej. kierownikiem nowej szkoły została Julia Rogala (09.11.1959)


Rok 1960
Przy Urzędzie Miasta utworzono Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.


Rok 1961
Dodano do użytku pierwszy blok mieszkalny przy ul.Drzymały o 18 mieszkaniach. Inwestor FMB "ZREMB". Powstał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kier. Hładkiewicz Sylwester. Miasto Jasień otrzymało nagrodę 20.000 zł za 3 miejsca w konkursie pod hasłem „Ziemia Lubuska Piękna, Gospodarna i Kultularna”.


Rok 1962
FMB "ZREMB" oddała do użytku drugi blok przy ul.Drzymały. Powstały dwa skwery przy ul.Powstańców Warszawskich i Żarskiej. Mieszkańcy wykonali czyny społeczne dla miasta na wartość ok. 200.000 zł.


Rok 1963
Miasto zainstalowało oświetlenie rtęciowe – 20 lamp.


Rok 1964
FMB "ZREMB" oddała czwarty blok mieszkalny przy ul.Wąskiej. Straż pożarna otrzymała nowy wóz strażacki

Rok 1965

Otwarto drugie przedszkole w Jasieniu. Było to przedszkole przyzakładowe FMB "ZREMB".

Rok 1969

Przy szkole podstawowej oddano do użytku boisko i sale gimnastyczną.


Rok 1975
Powstaje harcerski Hufiec w Jasieniu. Harcerze funkcjonują do dnia dzisiejszego (2023r.) w Jasieniu.


Rok 1976

Uruchomienie pawilonu handlowego - dawny Market Grosik, obecnie rozebrany.


Rok 1994

Odsłonięcie kamienia i tablicy pamiątkowej z informacją, że w tym miejscu przebiega południk geograficzny (15-ty).
 

Rok 1996
Pałac w Jasieniu zostaje oddany przez Gminna Spółdzielnię dla Miasta. Miasto sprzedaje pałac za 92,4 tys.zł  w ręce prywatne.Od tego czasu mimo początkowych prób remontu pałacu następuje jego degradacja i popada w ruinę.

Rok 2001
Sierpień, otwarcie obwodnicy Miasta Jasień

Rok 2002
Otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jasieniu ul. Podmokła. Przejęcie biurowca od FMB "ZREMB "przez Urząd Miasta Jasień, na nowy Urząd Miasta.
Przekazanie Wierzy Ciśnień dla PTTK w Jasieniu, Rozpoczęcie wymiany dachu w Kościele w Budziechowie .


Rok 2003

Następuje seria dewastacji pałacu w Jasieniu, w 25 lutym zamurowano okna cegłami. Dewastacja 15-go południka, wyrwano metalowy globus (2 razy).
Dewastacja pomnika ofiar obozu Gross-Rossen - oderwano orła. W czasie prac na parkingu przy ul. Przemysłowej odkopano funadamenty fontanny Th.Flothera.
Remont biurowca dawnego ZREMBU na potrzeby UM. Kościół w Budziechowie przechodzi do parafii Lubskiej. 17.10.2003 wieś Lisia Góra przyłączona do nowego ujęcia wody.W grudniu rozpoczęto zakładanie fresków na suficie w kościele w Jasieniu


Rok 2004

15-ty południk, odnowiony powraca na swoje miejsce. 10.02.2004 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy ul.XX-Lecia, w dawnym biurowcu FMB "ZREMB", w miejscu dawnego budynku fabryki Th.Flothera.

 

cdn...