widok na pałac z czasu jego świętnościW roku 1683 jako właściciel Jessen (Jasionna) jest notowany Otto Friedrich von  Heyde, który prawdopodobnie wybudował w latach 1681-84 nowy pałac na miejscu wcześniejszej siedziby właścicieli majątku. Pozostałością świadczącą o budowie pałacu w roku 1681 świadczyła chorągiewka z tą datą wymieniana w niemieckojęzycznym opracowaniu z roku 1939.   Obecny wygląd pałac w Jasionnej zawdzięczamy przebudowie z 1775 roku przez Baltazara von Zeschau. Pałac w Jasionnej wraz z zabudową folwarczną, usytuowaną wokół prostokątnego dzie­dzińca, tworzy jednolite założenie przestrzenne. Główny wjazd do zespołu mieści się po stronie zachodniej i wiedzie przez bramę znajdującą się pod jednym z budynków gospo­darczych. Oś kompozycyjną zespołu stanowi droga, niegdyś obsadzona bukami, dzieląca podwórze na część "pańską" - południową i część „gospodarczą” - północną. Na południo­wy wschód od pałacu rozciąga się park krajobrazowy.

Barokowy pałac w Jasionnej przetrwał w prawie niezmienionym, pierwotnym kształcie do dnia dzisiejszego. Założony jest na planie wzdłużnego prostokąta, z werandą, również na rzucie prostokąta, po wschodniej stronie. Werandę przypuszczalnie dostawiono na począt­ku XX wieku, obecnie zachowana jest szczątkowo. Dwukondygnacyjna bryła pałacu na­kryta jest dachem mansardowym z lukarnami. Fasada pałacu zwrócona w kierunku pół­nocnym, rozplanowana została symetrycznie. W osi środkowej umieszczone jest wejście główne poprzedzone jednobiegowymi schodami. Otwór wejściowy flankują pilastry z kon­solami, na których wspiera się balkon z kutą balustradą. Konsole ozdobione są herbami rodu von Zeschau i literami "A v. Z" i "Z v. Z" (na lewej konsoli niezachowana). Otwory okienne prostokątne z drewnianymi okiennicami. Pozostałe elewacje pozbawione są deko­racji z otworami okiennymi opracowanymi analogicznie, jak w fasadzie.

W 2 poł. XX wieku, pałac był użytkowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunal­nej jako magazyn. Pod koniec lat 70. XX wieku przeprowadzono kapitalny remont budyn­ku. W roku 2003 wymieniono pokrycie dachowe na dachówkę zakładkową.

widok pałacu z roku 2007
Obecnie pa­łac stanowi własność prywatną, a jego stan wymaga gruntownej inwestycji, wnętrza zdewastowane - stan na rok 2007.

Plan pałacu i zabudowy z roku 1885